Middels een brief, gericht aan de Provincie Fryslân, wethouder Sport Gemeente Heerenveen en de directie en Raad van Commissarissen van Thialf, heeft UNIS Flyers haar grote zorgen geuit over de huurkosten en prijzen van de horeca in Thialf. De volledige brief is hieronder te lezen.

Aan: Gedeputeerde Provincie Fryslân,
Wethouder Sport Gemeente Heerenveen
Fracties Politieke Partijen Gemeente Heerenveen
Directie en Raad van Commissarissen Thialf
Media

Betreft: Is Thialf er nog wel voor de sport? 

Het bestuur van de UNIS Flyers, gebruikers van de IJshockeyhal van Thialf sedert 1967, heeft  behoefte om haar grote zorgen te uiten over het financieel gezond houden van de sport (breedtesport) in de ijshockeyhal van Thialf en vindt het tijd worden om dit signaal bij u onder de aandacht te brengen.

In de afgelopen jaren hebben wij als IJshockeyclub de nodige problemen moeten overwinnen. Ik noem hierbij de tijdelijke sluiting van de hal van begin december 2018 tot begin februari 2019 door problemen met het dak. De teams moesten uitwijken naar een andere hal (Leeuwarden) en de jeugd kon bijna helemaal niet meer trainen. Dit heeft verlies van leden opgeleverd.

Door Corona werd de competitie begin maart 2020 stilgelegd en kon er niet meer gespeeld en getraind worden. In de periode van september 2020 tot april 2021 is er helemaal geen ijshockey gespeeld. Dit heeft geld gekost en veel leden stopten met de sport.

In die periode werden wij als club ook geconfronteerd met de financiële problemen rond Thialf. De problemen met het budget en verhoging van de energielasten creëerden een negatief sentiment rondom Thialf, want de vraag werd actueel: Is er wel een toekomst voor de sport in Thialf? Deze onzekerheid heeft de sport geen goed gedaan. Sponsoren zijn mede op dat moment hierdoor ook afgehaakt.

De Flyers hebben het tot nu toe kunnen redden en zijn dankbaar dat er een aantal aanpassingen aan de ijshockeyhal heeft plaats gevonden. Ik noem hierbij de nieuwe vloer, boarding en verlichting. Dit zijn grote verbeteringen. Het overleg en contact met directie en medewerkers van Thialf zijn verder goed, maar de ontwikkelingen van de huurkosten en horecaprijzen in Thialf zorgen er nu voor dat spelen van ijshockey op een hoog niveau in Heerenveen aan een zijden draad komt te hangen. Deze verhogingen kan de sport niet meer dragen.

Voor 2021 waren de verhogingen gebaseerd op de CPI index, wat redelijk was. De gebruikers worden nu met idiote prijsverhogingen geconfronteerd. De huurprijs voor een uur training is voor het 1e team nu vastgesteld op € 254,00 per uur. Dat was in 2021 nog € 210,00 per uur. Dus in 2 jaar meer dan 20% gestegen. De huurprijs voor het organiseren van een wedstrijd  van het 1e team is verhoogd van € 681,– in 2021 – naar nu € 824,– per wedstrijd. Dus ook een verhoging van meer dan 20%.

Tevens zijn de horecaprijzen verhoogd naar € 3,75 per consumptiemunt. Dit was in het seizoen 2021-2022 nog € 3,00 per consumptiemunt.  Dus een glas Spa blauw of rood kost dus nu € 3,75. Dit heeft bij veel van onze sponsoren kwaad bloed gezet en creëert een negatief sentiment dat zijn weerslag heeft op sponsoren, die nu gaan afhaken. Voor uw beeld: SC Heerenveen vraagt € 3,00 voor een consumptiemunt.

Wij moeten het als club hebben van de inkomsten uit sponsoring en de toegang van de supporters. Wij zijn dit seizoen al een 19-tal sponsoren kwijt geraakt met o.a. als reden dat men de  dienstverlening en prijsstelling vanuit Thialf benedenmaats vond en de prijs die daarvoor betaald diende te worden te hoog is geworden.

Wij willen de mensen een avond topijshockey bieden voor een acceptabele prijs. Dat wordt nu onmogelijk gemaakt, daar wij de dupe worden van de prijsstelling van Thialf en wij door het afhaken van sponsoren door de ontstane negatieve beleving in de problemen komen. Het publiek en de sponsoren gaan nu snel na de wedstrijd naar huis wat ons als club, maar ook Thialf raakt.

Wij organiseren en zorgen voor als Flyers gemiddeld voor 1800 ( gemiddeld over het gehele seizoen) toeschouwers elke week een event, maar door de negatieve spiraal die nu ontstaan is, vinden wij het langzamerhand niet meer verantwoord om de sport op dit niveau voort te zetten.

Wij kennen als club maar 2 inkomstenstromen en zijn ook de volledige risicodrager van het event. Als wij continue geconfronteerd worden met prijsverhogingen en wij geen hogere verdiencapaciteit kunnen krijgen, dan kunnen wij niet meer op dit niveau acteren en wil het bestuur daar ook geen verantwoordelijk meer voor nemen.

Het is onlogisch dat een club die onderdeel is van de breedtesport in de ijshockeyhal geen afdrachten ontvangt uit de horecaopbrengsten van door haar georganiseerde events. Wij hebben dit eerder in gesprekken met de wethouder Sport van de Gemeente Heerenveen Sybrig Sytsma en de directie van Thialf aangegeven dit meer dan onacceptabel te vinden. Clubs in de breedtesport, vooral amateurvoetbalverenigingen draaien vooral ook op inkomsten uit de Horeca om de sport voor haar leden en toeschouwers betaalbaar te houden.

Een vergelijking maken met andere clubs is moeilijk. Wij weten dat in Den Haag ongeveer 300 euro per uur wordt betaald door de club, maar dat de gehele horeca inkomsten rond de wedstrijden voor de club zijn. In Leeuwarden wordt er  € 180,00  betaald per uur, in Groningen is dat  € 190,00 euro. Dit zijn andere prijzen.

Op deze manier met telkens hogere prijzen is er geen basis meer om verder te gaan. Gaat hier geen verandering in komen, dan kan het bestuur van de Flyers niets anders dan de stekker eruit trekken en is ijshockey op het hoogste niveau in Heerenveen niet langer haalbaar. Dit is niet de weg om de sport overeind te houden.

Dus onze vraag blijft over: Is Thialf er nog wel voor de sport?.

Met vriendelijke groeten,
Namens het Bestuur van de UNIS Flyers

Henk Hoekstra
Voorzitter

Deel dit bericht