Disclaimer

Door het bekijken van de internetsite van UNIS Flyers en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met volgende voorwaarden. De gegevens op deze internetsite zijn bedoeld ter algemene informatie en kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. UNIS Flyers heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze internetsite. UNIS Flyers staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. UNIS Flyers aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. UNIS Flyers wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen.

UNIS Flyers garandeert evenmin dat deze internetsite foutloos of ononderbroken functioneert. UNIS Flyers, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten met betrekking tot op de UNIS Flyers internetsite gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). U verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van de internetsite van UNIS Flyers. In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van UNIS Flyers, de inhoud van de internetsite van UNIS Flyers over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen. Op de internetsite van UNIS Flyers en op deze Copyright & Disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Deel dit bericht