Welkom op de website unisflyers.nl, de officiële online winkel van UNIS Flyers. De producten die op de website worden gekocht, worden rechtstreeks verkocht door Stichting Sponsoring en Businessclub Friesland Flyers., een bedrijf geregistreerd onder Kvk nummer “53218450”, gevestigd te Postbus 78, 8440 AB te Heerenveen.

Lees deze Algemene Verkoopvoorwaarden aandachtig door voordat u producten koopt via de website. Voor meer informatie kunt u altijd een email sturen naar info@unisflyers.nl.

Artikel 1 – Definities

De term “Site” verwijst naar de internetsite unisflyers.nl, gewijd aan de verkoop van officiële merchandise-artikelen voor UNIS Flyers. De term “Klant” verwijst naar de persoon (fysiek of rechtspersoon) die een aankoop doet op de site, met betrekking tot de volgende algemene verkoopvoorwaarden. De term “Stichting Sponsoring en Businessclub Friesland Flyers” verwijst naar Stichting Sponsoring en Businessclub Friesland Flyers, een bedrijf geregistreerd onder Kvk nummer “53218450”, gevestigd te Postbus 78, 8440 AB te Heerenveen.

Stichting Sponsoring en Businessclub Friesland Flyers is de officiële verkoper van UNIS Flyers merchandising. De term “Bestelling” verwijst naar het aanvraagformulier van de te koop aangeboden goederen, ingevuld door de klant op de site. De term “Producten” verwijst naar de goederen die op de site worden verkocht volgens de volgende algemene verkoopvoorwaarden. De term “Gepersonaliseerde producten” verwijst naar de goederen die op verzoek van de Klant worden aangepast. De term “Prijs” verwijst naar het overeenkomstige bedrag dat moet worden betaald voor de te koop aangeboden goederen. De term “Contract” verwijst naar de aankoop voor verkoop op afstand waarvan het doel de verkoop van het product is, geregeld door deze algemene verkoopvoorwaarden. De term “Partijen” verwijst naar Stichting Sponsoring en Businessclub Friesland Flyers en naar de klant.

Artikel 2 – Verkoop van producten

De producten worden verkocht volgens de voorwaarden van de bestelling dat op het moment van de bestelling op de site is gepubliceerd. De aankoop is gesloten en bindend voor beide partijen wanneer de orderbevestiging door Stichting Sponsoring en Businessclub Friesland Flyers wordt doorgestuurd naar het e-mailadres dat door de klant is opgegeven tijdens de registratie op de site.

Op de site zijn producten te koop die op verzoek kunnen worden aangepast; de creatie van deze producten is onderworpen aan het initiële verzoek van de klant, dat moet worden uitgevoerd volgens de instructies die door de site worden verstrekt. Op maat gemaakte producten (wedstrijdshirt met speler of persoonlijke naam en nummer, wedstrijdshirt met patch, short met nummer) kunnen alleen vooruit worden betaald. Het herroepingsrecht van het aankoopbewijs voor de bovengenoemde op maat gemaakte producten is niet toegestaan, behalve om redenen die niet afhankelijk zijn van de klant (defecte goederen, fout bij het verwerken van de bestelling). Het herroepingsrecht van het aankoopbewijs voor de bovengenoemde op maat gemaakte producten is niet toegestaan, behalve om redenen die niet afhankelijk zijn van de klant (defecte goederen, fout bij het verwerken van de bestelling). Artikelen op de site en hun prijzen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Artikel 3 – Levertijd en condities

Stichting Sponsoring en Businessclub Friesland Flyers zorgt voor koerierslevering van de bestelde producten op het adres dat door de klant in de bestelling is opgegeven, mits daartoe opdracht is gegeven. In het geval dat er wordt gekozen om de producten in de winkel af te halen is dit niet van toepassing.

De levering van de product(en) vindt plaats binnen 3 of meer werkdagen voor Nederland . De op de site aangegeven leveringsdata zijn slechts bij benadering en niet bindend voor Stichting Sponsoring en Businessclub Friesland Flyers. In het geval dat een of meer artikelen na de bestelling niet op voorraad zijn, zal Stichting Sponsoring en Businessclub Friesland Flyers overgaan tot het leveren van de resterende artikelen die door de klant zijn besteld. De gedeeltelijke levering van de bestelde producten blijft geldig en de klant heeft niet het recht om de levering te weigeren. Bij vooruitbetaling zal met de klant een oplossing worden gevonden voor de vergoeding van het ontbrekende artikel.

Op het moment van levering gaan de eigendom en de risico’s met betrekking tot het transport van het product over op de klant. Houd voor aangepaste bestellingen rekening met 2/3 extra dagen.

Artikel 4 – Klanten verplichtingen

Voor aankopen op unisflyers.nl is het niet verplicht om u op de website te registreren. Hoe dan ook, de gebruiker kan ervoor kiezen om de registratie te doen: het is gratis, snel en houdt geen aankoopverplichting in. De klant is verantwoordelijk voor het verstrekken van volledige, correcte en waarheidsgetrouwe gegevens met betrekking tot persoonlijke informatie, persoonlijk adres en, in het algemeen, alle andere informatie die nuttig is om de bestelling uit te voeren. Voor de Privacy verklaring zie artikel 9. De klant is verantwoordelijk voor het betalen van de prijs van de gekochte producten en voor het bewaren van een kopie van de orderbevestiging, verzonden door unisflyers.nl naar het e-mailadres dat door de klant is opgegeven tijdens de registratie op de site.

Artikel 5 – Prijzen en betalingen

Prijzen zijn uitgedrukt in euro’s (€) en zijn inclusief de geldende btw (belasting over de toegevoegde waarde) die vastgesteld zijn door de Nederlandse overheid op 21%.

De resulterende totaalprijs aan het einde van de aankoopprocedure is inclusief transportkosten, maar exclusief douanerechten en eventuele extra kosten op de verkoopprijs, die nodig zijn om goederen in het buitenland te importeren. Eventuele extra kosten in verband met inklaringsprocedures worden uitsluitend door de klant betaald.

De betaling moet volledig zijn alvorens Stichting Sponsoring en Businessclub Friesland Flyers de verzending zal doen. Alle bestellingen zijn onderworpen aan verificatie. Stichting Sponsoring en Businessclub Friesland Flyers behoudt zich het recht voor om in bepaalde gevallen om identificatiedocumenten te vragen. Daarom kan de klantenservice contact opnemen met klanten om meer details over betalingen te verkrijgen voordat de bestelling wordt bevestigd.

Artikel 6 – Force Majeure

De partijen zijn niet verantwoordelijk voor de vertraging in de nakoming van hun verplichting, in overeenstemming met het contract, als de vertraging wordt veroorzaakt door omstandigheden buiten de macht om van de klant of Stichting Sponsoring en Businessclub Friesland Flyers. De partij die door overmacht te laat is, heeft recht op een termijnverlenging die nodig is om aan dergelijke verplichtingen te voldoen.

Artikel 7 – Copyright en trademarks

Handelsmerken, logo’s en andere onderscheidende kenmerken van welke aard dan ook die op de sitepagina’s worden gebruikt, zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Het is voor onbevoegde derden verboden de merken, logo’s en andere onderscheidingstekens te gebruiken, inclusief de reproductie ervan op andere internetsites. Inhoud, zoals informatie, tekst, afbeeldingen en afbeeldingen op de site, zijn auteursrechtelijk beschermd.

Artikel 8 – Herroepingsrecht

In het geval dat de klant die een product wil retourneren, heeft deze het recht binnen 14 dagen na ontvangst van het product de overeenkomst te ontbinden en het geleverde product terug te sturen. Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht, is Stichting Sponsoring en Businessclub Friesland Flyers niet gemachtigd om annuleringskosten aan de klant in rekening te brengen.

Het herroepingsrecht is van toepassing op de natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die niet te relateren zijn aan zijn eventueel uitgeoefende beroepsactiviteit; om deze reden zijn de aankopen die worden uitgevoerd door retailers en bedrijven uitgesloten van dit recht.

Het herroepingsrecht kan worden uitgeoefend door binnen 14 dagen na ontvangst een schriftelijke mededeling te sturen aan Stichting Sponsoring en Businessclub Friesland Flyers. De communicatie moet per e-mail worden verzonden naar het volgende adres: info@unisflyers.nl.

De essentiële voorwaarde om het herroepingsrecht uit te oefenen, is dat de gekochte artikelen in een goede staat van bewaring worden geretourneerd, zonder de originele labels te verwijderen. De geretourneerde artikelen moeten nauwkeurig worden verpakt om de originele hoezen te beschermen tegen beschadiging, schrijven of etiketteren.

De klant kan eisen: de terugbetaling van de productprijs. Restitutie van artikelen duurt over het algemeen ongeveer 14 dagen vanaf het moment dat de geretourneerde goederen zijn ontvangen en geïnspecteerd. De terugbetaling omvat geen transportkosten, zowel voor levering als voor vervanging van goederen. Er zijn geen vervangingen of terugbetalingen mogelijk voor op maat gemaakte producten (producten met naam / of nummer, met badges, met initialen, behalve als ze defect of beschadigd zijn); voor wedstrijdshirts als de speler de club verlaat of het rugnummer verandert). Afgeprijsde producten (seizoensverkoop of speciale acties) worden niet gerestitueerd. Houd er rekening mee dat tijdens de kerstperiode wijzigingen worden aangebracht in het huidige retourbeleid om klanten een betere service te bieden.

Artikel 9 – Privacy

De gegevens die door de klant worden verstrekt en die nodig zijn voor de regelmatige uitvoering van het contract, worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wettelijke verordening AVG zoals ingesteld op 25 mei 2018.

Artikel 10 – Volledige overeenkomst

Een nieuw contract / overeenkomst vervangt alle contracten, overeenkomsten en afspraken die voorheen tussen partijen bestonden. Het vormt, samen met de bestelling, de algemene voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de site en de voorwaarden met betrekking tot de registratiedienst, evenals de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het voorwerp van de aankoop. Elke wijziging of verandering van de aankoop moet door beide partijen schriftelijk worden aanvaard.

Artikel 11 – Communicatie

Alle communicatie tussen de partijen moet schriftelijk worden gedaan en worden doorgestuurd naar het adres van de andere partij dat is vermeld in de aankoop en in de bestelling. Alle mededelingen die door middel van e-mail naar het adres van de wederpartij – vermeld op de site en in de bestelling – worden gestuurd, worden schriftelijk in behandeling genomen.

Alle mededelingen die van invloed zijn op de geldigheid of het bestaan van deze overeenkomst, moeten uitsluitend persoonlijk worden afgeleverd of per aangetekende brief met bewijs van levering worden verzonden.

Artikel 12 – Taal

Het verkoopcontract is opgesteld in de Nederlandse taal.

Artikel 13 – Toegepaste wet

Voor elk geschil dat voortvloeit uit de aankoop of ermee verband houdt, is de bevoegde rechtbank de rechtbank van de woonplaats van de klant, indien de klant een consument is volgens de geldende wet. De aankoop zal worden gereguleerd en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving. De partijen erkennen dat de toepassing op dit contract van de Overeenkomst van de Verenigde Naties inzake de contracten voor de internationale verkoop van goederen uitdrukkelijk wordt uitgesloten.

Deel dit bericht